ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Η συσκευασία με το κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό σε συνδυασμό με την χρήση υψηλής ποιότητας υλικών αποτελεί εγγύηση ασφά-
λειας στα προς μεταφορά αντικείμενα. Αναλαμβάνουμε συσκευα-
σία από ένα αντικείμενο έως ένα πλήρη φορτίο.
Η συσκευασία ειδών όπως ηλεκτρικά, έπιπλα, υαλικά, μικροαντικείμενα, έργα τέχνης κτλ. είναι πλέον παιχνίδι για μας. Συσκευάζουμε ακόμη είδη τα οποία δεν θέλετε να τα μεταφέρετε αλλά να τα αποθηκεύσετε ή να τα προ-
στατέψετε από τη φθορά του χρόνου και του καιρού.